การลงทะเบียน

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45
ค่าลงทะเบียนของบุคคลทั่วไปและนักศึกษา

ผู้นำเสนอบทความ ณ ภูสักธารรีสอร์ทและออนไลน์

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
นิสิต/นักศึกษา ที่เป็นสมาชิก EEAAT
2,000 บาท/บทความ
นิสิต/นักศึกษา ไม่เป็นสมาชิก EEAAT
3,000 บาท/บทความ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป ที่เป็นสมาชิก EEAAT
4,000 บาท/บทความ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป ไม่เป็นสมาชิก EEAAT
5,000 บาท/บทความ
ผู้ติดตาม/ผู้เข้าฟัง
2,500 บาท
ภายในวันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2565
นิสิต/นักศึกษา ที่เป็นสมาชิก EEAAT
3,000 บาท/บทความ
นิสิต/นักศึกษา ไม่เป็นสมาชิก EEAAT
4,000 บาท/บทความ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป ที่เป็นสมาชิก EEAAT
5,000 บาท/บทความ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป ไม่เป็นสมาชิก EEAAT
6,000 บาท/บทความ
ผู้ติดตาม/ผู้เข้าฟัง
3,500 บาท