The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University
16-18 พฤศจิกายน 2565
ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Conference : EECON)

เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกร และผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

ดูประวัติการจัดงาน

กำหนดการ

หมดเขตรับบทความ
31 กรกฎาคม 2565 (ครั้งสุดท้าย)
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
20 สิงหาคม 2565
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์
31 สิงหาคม 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้าของผู้นำเสนอบทความ
31 ตุลาคม 2565
การนำเสนอบทความ
16-18 พฤศจิกายน 2565

สาขาบทความที่เปิดรับ

PW
ไฟฟ้ากำลัง
PH
โฟโตนิกส์
CM
ไฟฟ้าสื่อสาร
EL
อิเล็กทรอนิกส์
PE
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
RE
พลังงานหมุนเวียน
BE
วิศวกรรมชีวการแพทย์
DS
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
GN
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
CP
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
CT
ระบบควบคุมและการวัดคุม
ETC
นวัตกรรมอัจฉริยะ (SmartThings : city, device, transportation,etc.)

การเผยแพร่บทความ

บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ในหนังสือรวมเล่มผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของงาน EECON-45

บทความที่ผ่านการพิจารณา ผู้เขียนอย่างน้อย 1 คน ต้องลงทะเบียน และนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการตามตารางเวลาที่กำหนด

สถานที่จัดงานและการเดินทาง

ภูสักธารรีสอร์ท

222 ม. 2 ถ. เลียบคลองชลประทาน ต. หินตั้ง อ. เมือง จ. นครนายก 26000
โทรศัพท์: 089 245 8661 ดูเส้นทาง

การเดินทาง

โดยรถตู้หรือรถมินิบัส ทั้งเที่ยวขาไปและขากลับ ตามรอบที่กำหนด
- จากหมอชิต/ สนามบินดอนเมืองถึงสถานที่จัดงาน ประมาณท่านละ 200 บาท/เที่ยว
- จากรังสิต (เมเจอร์) ถึงสถานที่จัดงาน ประมาณท่านละ 180 บาท/เที่ยว
- จากสถานีขนส่งจังหวัดนครนายก ถึงสถานที่จัดงาน ประมาณท่านละ 180 บาท/เที่ยว

ผู้เข้าร่วมสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อใช้บริการรถรับ-ส่ง ในการเดินทางมาร่วมงาน EECON ครั้งที่ 45 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 คลิกที่นี่ กรุณาแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

อัตราค่าห้องพัก

- ห้องพักโรงแรมคละวิว (เดี่ยว/ คู่ รวมอาหารเช้า) ราคา 1,000.- บาท/ห้อง/คืน
- เตียงเสริม (รวมอาหารเช้า) ราคา 500.-บาท/ท่าน/คืน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองห้องพัก คลิกที่นี่
หมายเหตุ กรอกแบบฟอร์มแล้วสำรองห้องพักได้โดยตรงกับทางโรงแรม

Keynote Speakers

 • หัวข้อบรรยาย
  ระบบนิวเมติกส์อัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
  คุณจักร ชนะเจริญไชย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หัวหน้าทีมตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงาน บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด
 • หัวข้อบรรยาย
  กิจการดาวเทียมของไทย
  พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านกิจการกระจายเสียง)
 • หัวข้อบรรยายเทคโนโลยีเซนเซอร์สมัยใหม่ การวิจัยและการประยุกต์ใช้
  ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ