การส่งบทความ

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45
  1. รูปแบบการเขียนบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
  2. บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในเล่ม Proceeding และต้องมีการนำเสนอบทความ
  3. การนำเสนอบทความจะเป็นการนำเสนอด้วยวาจา โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที และถามตอบอีก 5 นาที
  • ผู้เขียน (Author) จะต้องลงทะเบียนการส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ (Online Submission) เท่านั้น และสามารถเลือกสาขาบทความที่จะส่ง
  • เจ้าของบทความจะต้องส่งไฟล์ จำนวน 1 ไฟล์ เป็นไฟล์ฉบับสมบูรณ์ โดยระบบจะรองรับไฟล์ เฉพาะไฟล์ที่เป็นนามสกุล pdf เท่านั้น
  • *** กรุณายึดถือรูปแบบการเขียนบทความ (Template) โดยเคร่งครัด ***
  • รูปแบบบทความวิจัย (ภาษาไทย)
  • รูปแบบบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
  • ดาวน์โหลดโปสเตอร์