ติดต่อสอบถาม

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45

ดูแลและรับผิดชอบโครงการโดย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ตำบล องครักษ์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัด นครนายก 26120
สอบถามข้อมูล eecon45th@gmail.com
สายด่วน 02-649-5000 ต่อ 27070
ติดตามการอัพเดท eecon45th.swu